czwartek, 14 grudnia 2017

Rozwój terenów wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) przyczynia się do wzrostu poziomu jakości życia mieszkańców. Zorganizowana w Sali Sejmu Śląskiego konferencja przekazała korzystającym i przyszłym użytkownikom wiedzę dotyczącą PROW.

Samorząd Województwa Śląskiego wdraża w ramach Programu trzy główne działania. Pierwszym jest wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w zakresie działań przygotowawczych, współpracy z lokalną grupą działania oraz kosztów bieżących i aktywizacji, a także realizacji strategii rozwoju lokalnego. Przeznaczone środki to 40 929 190 euro

Po drugie, jest to wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (scalenia gruntów rolnych). Przeznaczona na ten cel kwota to 24 152 381 euro. Poprawi to struktury obszarowe gospodarstw, duży nacisk kładzie się również na zróżnicowanie produkcji rolnej i dostosowanie jej do potrzeb rynku.

Trzecie na liście są podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (w zakresie dróg lokalnych, targowisk czy gospodarki wodno-ściekowej), na co zostanie wydane 33 849 751 euro. Tutaj inwestycje kładą nacisk na rozwój infrastruktury technicznej.

Konferencja poruszyła też temat wysokiej emisji zanieczyszczeń oraz przybliżono zasady wprowadzonej niedawno uchwały antysmogowej. Problem zanieczyszczeń dotyczy również wsi, ponieważ głównym czynnikiem zatruwania powietrza są zanieczyszczenia wydobywające się z domowych kominów.

piątek, 8 grudnia 2017

Środki UE wspierają rozwój regionu

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO) 2014-2020 wybrano projekty o wartości 5,6 mld złotych. Na taką samą wartość opiewały wszystkie projekty dla RPO na lata 2007-2013.

W instytucjach, w których można złożyć projekt, czyli Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Śląskim Centrum Przedsiębiorczości oraz Wojewódzkim Urzędzie Pracy, zebrano do tej pory ponad 7 tysięcy wniosków o dofinansowanie. Wszystkie są oceniane na bieżąco, a już teraz Zarząd wybrał 2,6 tys. projektów. Ponad 1,7 tys. ma już podpisane umowy na wspomniane wcześniej 5,6 mld złotych.

Efektem realizacji projektów infrastrukturalnych, dla których zostały podpisane umowy, będzie, np. wybudowanie 160 km nowych sieci kanalizacyjnych, 39 km nowych dróg oraz zakup ponad 340 sztuk nowego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowych. W placówkach do wychowania przedszkolnego powstanie niemal 30 tysięcy miejsc.

Dzięki efektywnemu zarządzaniu i aktywności projektodawców, województwo może pochwalić się przekroczonym o 40% celem finansowym określonym przez Komisję Europejską na bieżący rok. Przekłada się to na dodatkowy okres na realizacje i rozliczenie projektów i programów, które zostały współfinansowane z Funduszy Europejskich (tzw. zasada N+3). W praktyce wygląda to tak, że fundusze przyznane w latach 2014-2020 będą możliwe do wykorzystania aż do 2023 roku.

poniedziałek, 4 grudnia 2017

Inwestycje w zdrowie

Trzy ostatnie lata to okres modernizacji, tworzenia nowych oddziałów i kampanii promujących zdrowie.

177 mln złotych - ta kwota w ciągu ostatnich 3 lat została przeznaczona na wsparcie śląskiej służby zdrowia. Z całej sumy, 7 mln zostało przeznaczone na programy zdrowotne i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pozostałe 170 mln to zaś pieniądze przeznaczone na inwestycje w wojewódzkie placówki ochrony zdrowia.

Ochrona zdrowia jest priorytetowym działaniem od początku obecnej kadencji. Inwestycje w sprzęt oraz budynki mają bezpośredni wpływ na jakość usług, jednak nie mniej ważne jest wsparcie dla osób potrzebujących szczególnej pomocy. Duży udział miały więc działania polegające na wsparciu programów profilaktycznych, kampanii promujących zdrowie, ale przede wszystkim osób, które znajdują pracę i zajęcie w zakładach aktywności zawodowej.

Wśród inwestycji możemy wymienić m.in.: zakup systemu neuronawigacji chirurgicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu (1,5 mln zł), utworzenie Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu (10 mln zł) czy modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie (między innymi oddziału obserwacyjno-zakaźnego, Oddziału Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii).

Warto też wspomnieć, że nasze województwo to krajowy lider w dziedzinie liczby nadzorowanych zakładów aktywności zawodowej oraz ilości zatrudnionych w nich ludzi. 3 z 13 obecnie działających zakładów powstało w ciągu ostatnich trzech lat, a w sumie zatrudniają one 590 osób z niepełnosprawnością.


sobota, 2 grudnia 2017

#PlatformaWybiera

Dziś w całym kraju odbywają się pierwsze wybory bezpośrednie do władz Platformy na szczeblu lokalnym i regionalnym. To jedyne takie bezpośrednie wybory wśród polskich partii politycznych, gdzie głosują wszyscy członkowie.


czwartek, 30 listopada 2017

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2. Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów z udziałem Przewodniczących pozostałych komisji w sprawie zgłaszanych wniosków dotyczących projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030 oraz projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2018 r.
3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok.
5. Sprawy różne.

środa, 29 listopada 2017

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok.
3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018–2030.
4. Omówienie propozycji tematów do Planu pracy Komisji na 2018 rok.
5. Sprawy różne

poniedziałek, 27 listopada 2017

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia.
4. Sprawy różne.

poniedziałek, 20 listopada 2017

XLVI sesja Sejmiku

Wśród przyjętych podczas dzisiejszej sesji uchwał znalazła się również uchwała określająca zasady i tryb wykonywania inicjatywy uchwałodawczej  mieszkańców Województwa Śląskiego, zgodnie z którą co najmniej 10 tys. mieszkańców  Województwa może przedłożyć projekt uchwały pod obrady Sejmiku Województwa Śląskiego.
Dopuszczenie inicjatywy grupy mieszkańców to kolejny krok w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i wzmocnienia lokalnej samorządności.
Porządek posiedzenia

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Proponowany porządek posiedzenia: 
 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 23.08.2017 r.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Statutu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością (druk V/715).
 4. Sprawy różne.

czwartek, 16 listopada 2017

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów

Proponowany porządek posiedzenia: 
 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego. 
 3. Prezentacja projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030. 
 4. Prezentacja projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok.
 5. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Proponowany porządek posiedzenia: 
 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego: • w sprawie przyjęcia Programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 (druk V/716), • w sprawie zmiany uchwały nr V/25/16/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do realizacji robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizacja których przekracza 1 rok budżetowy (druk V/717).
 3. Sprawy różne.

wtorek, 19 września 2017

Nowy rozdział Stadionu Śląskiego

Medaliści lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Londynie, działacze i samorządowcy uczestniczyli w podpisaniu listu intencyjnego. Otwiera on nowy etap w historii Stadionu Śląskiego.

Wojciech Saługa i Henryk Olszewski złożyli podpisy pod listem dotyczącym współpracy Samorządu Województwa Śląskiego i PZLA. List dotyczy organizowania na Stadionie imprez sportowych. Pierwszym efektem podjętej współpracy jest organizowany już 1 października Dzień Otwarty, gdzie na odwiedzających czekać będzie mnóstwo atrakcji oraz upominkowy bilet.

Z kolei w przyszłym roku na Stadionie odbędzie się Memoriał Kusocińskiego, czyli odbywające się od 1954 roku zawody. Są one rozpoznawalne w świecie lekkoatletyki. Następnie w 2019 roku dawny "kocioł czarownic" powita uczestników Mistrzostw Polski w lekkoatletyce.

Oczywiście jak na stadion przystało, nie może zabraknąć starć piłkarzy. W dniach 4-10 października br rozegrane zostaną kwalifikacje do Mistrzostw Europy do lat 19. 

Uczestnicy Dnia Otwartego będą mogli dopingować finiszujących uczestników PKO Silesia Marathon, a tego samego dnia o 16:15 rozpocznie się mecz Reprezentacji Śląskich Oldbojów z Zaproszonymi Gwiazdami (odniesienie do słynnego starcia Polski a ZSRR). Od 13 do 15 października na drogach naszego województwa rozegra się Rajd Śląska 2017, a serce całej imprezy będzie biło nie gdzie indziej jak właśnie na Stadionie Śląskim.

poniedziałek, 18 września 2017

XLII sesja Sejmiku

Podczas dzisiejszych obrad Sejmik przyjął rezolucję w sprawie upamiętnienia 95. rocznicy pierwszych wyborów i pierwszego posiedzenia Sejmu Śląskiego.

Sejmik wyraził też sprzeciw wobec decyzji o przesunięciu na listę rezerwową w ramach Krajowego Programu Kolejowego do roku 2023 I etapu prac budowlanych na linii E65 na odcinku Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice. Decyzja ta oznacza rezygnację z prac budowlanych w ramach KPK oraz zabranie ok. 4 mld zł z województwa śląskiego.

Podczas sesji radni województwa przyjęli rezygnację Kazimierza Karolczaka z pełnienia funkcji członka Zarządu Województwa Śląskiego, 

Jednym z punktów obrad było przedstawienie przez Henryka Olszewskiego, prezesa PZLA planów dotyczących wykorzystania Stadionu Śląskiego do organizacji zawodów lekkoatletycznych. Przed sesją na terenie stadionu doszło do podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy Samorządu Województwa i PZLA w sprawie organizowania imprez sportowych. Już w przyszłym roku na Stadionie Śląskim odbędzie się Memoriał Kusocińskiego, a w 2019 roku Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce.

sobota, 16 września 2017

Rewitalizacja zabytkowego budynku łaźni

W zrewitalizowanym budynku Muzeum Śląskiego - łaźni głównej otwarto wystawę "Zaczyna się od ziarna... Historia roślin uprwnych". 

Zakończona właśnie inwestycja, której koszt opiewa na 30 mln złotych, jest finałem drugiego etapu odnowy. Objęła ona też otwartą w maju br stolarnię oraz zagospodarowanie terenu, który posłuży m.in. za naziemny parking dla autokarów. Efektem zrealizowania projektu jest oddanie do użytku ponad 2200 m2 powierzchni użytkowej i terenu o powierzchni 1,25 ha, a to przekłada się nie tylko na rozszerzenie oferty Muzeum ale też katowickiej Strefy Kultury.

Zabytkowy budynek łaźni głównej (jednej z pierwszych łaźni łańcuszkowych na Górnym Śląsku) posłuży teraz jako nowe miejsce na ekspozycje czasowe, a przestrzeń i zaplecze techniczne umożliwią organizację większych koncertów oraz spotkań. Sam budynek powstał na początku XX wieku.

Rewitalizacja trwała 3 lata (2014-2017) i wykonano ją w ramach programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego". Sfinansowano ją ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014, funduszy z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w sumie 12,5 mln zł) oraz województwa śląskiego (10,5 mln zł) i miasta Katowice (7 mln zł) .

piątek, 15 września 2017

Wymiana pociągów rozpoczęta

Województwo Śląskie oraz Koleje Śląskie rozpoczynają wymianę starych taborów. 19 nowych pojazdów ma zapewnić pasażerom wyższy komfort podróżowania i zwiększyć ich bezpieczeństwo w podróżach aglomeracyjnych, jak i tych pozaaglomeracyjnych.
Rozpisana na lata inwestycja o wartości 230 mln zł jest też sposobem na walkę ze smogiem w naszym województwie. Dostawcą składów jest spółka PESA z Bydgoszczy, która do końca listopada dostarczy jeszcze w sumie 8 różnej długości taborów. Pozostałe 10 pojazdów zostanie dostarczonych w przyszłym roku

czwartek, 14 września 2017

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów Sejmiku

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1.    Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2.    Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
3.    Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Sejmiku

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego:
a) opiniowanie wspólnie z Komisją Statutowo – Regulaminową projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczących ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania statutów samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie,
b) opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017 – 2030 (druk V/677).
3. Ochrona zdrowia psychicznego w województwie śląskim z uwzględnieniem problemów psychicznych dzieci i młodzieży.
4. Sprawy różne.

wtorek, 12 września 2017

Nowe wymogi dla kotłów na paliwa stałe

W dzienniku ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące wymagań dla kotłów ma paliwo stałe. Ważne i wyczekiwane przez samorządy rozporządzenie będzie miało znaczący wpływ na czystość powietrza. Sprawi, że z gospodarstw domowych znikną tzw. kopciuchy odpowiedzialne w dużej mierze za niską emisję. Rozporządzenie ponadto określa nowe wymagania dla kotłów wprowadzanych do obrotu i użytkowania, które zasilane są paliwem stałym a ich moc cieplna to maksymalnie 500 kW. Nowe rozporządzenie wchodzi w życie już od 1 października 2017 roku. Jeżeli chodzi o kotły wprowadzone do obrotu lub użytkowania przed tą datą,  nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2018 roku.

poniedziałek, 11 września 2017

Nowoczesne środki transportu publicznego z dofinansowaniem

Zarząd Województwa Śląskiego zaakceptował dwa projekty. Pierwszy z nich, za kwotę ponad 200 mln złotych, zakłada zakup czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). 12 nowych sztuk obsłuży pasażerów linii Koleje Śląskie, sam projekt zaś ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz jakości transportu kolejowego w naszym województwie. Dofinansowanie projektu sięga kwoty 138,7 mln złotych. 

sobota, 9 września 2017

XV Światowy Festiwal Prażonek

Dzisiaj w Porębie odbył się XV Światowy Festiwal Prażonek. Wiele z kociołków przygotowali mieszkańcy miasta, które wzięły udział w konkursie na najlepiej upieczone prażonki. Najlepsze okazały się te przygotowane przez: MPWiK, SP ZOZ i Porębską Grupę Rowerową. 
Największą kulinarną atrakcją były prażonki z dwóch największych na świecie kociołków z których uczestnikom wydano ponad 1200 porcji.

więcej o imprezie na stronach UM Poręba ...

sobota, 2 września 2017

Promocja Kolei Śląskich dla studentów

„Studenciak-Weekend" - tak nazywa się pierwsza z ofert - to bilet imienny, ważny w dowolny weekend września na przejazd tam i z powrotem w wybranej relacji, dostępny dla wszystkich żaków posiadających aktualną legitymację studencką. Jego koszt to symboliczne 1 zł.

Przez cały październik będzie dostępna druga z ofert - o nazwie „Studenciak". Będzie to również bilet imienny, również ważny w wybranej relacji i również w cenie symbolicznej złotówki, ale miesięczny.

więcej ...

poniedziałek, 28 sierpnia 2017

XXXX sesja Sejmiku

Podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni przyjęli uchwałę w sprawie skargi na rozstrzygniecie nadzorcze wojewody śląskiego, które dotyczyło wcześniej przyjętego statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

więcej ...

Radni jednogłośnie poparli inicjatywę Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie pomocy gminom w województwie pomorskim poszkodowanym w sierpniowych nawałnicach.

czwartek, 24 sierpnia 2017

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Proponowany porządek posiedzenia: 
 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Polityka Samorządu Województwa Śląskiego w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzającą tzw. sieć szpitali.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie: · udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom Województwa Śląskiego w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Województwie Śląskim w 2017 roku (druk V/628), · oceny sytuacji na rynku pracy Województwa Śląskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2016 roku (druk V/632), · zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030 (druk V/634).
 4. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów

Proponowany porządek posiedzenia: 
 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

środa, 23 sierpnia 2017

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Proponowany porządek posiedzenia: 
 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 7.06.2017 r.
 3. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tritia.
 4. Wykorzystanie środków unijnych w województwie śląskim na tle innych województw.
 5. Sprawy różne.

wtorek, 22 sierpnia 2017

Pięć ofert zaprojektowania linii do lotniska Katowice

Pięć ofert zaprojektowania odbudowy linii kolejowej nr 182 z Tarnowskich Gór do Zawiercia, wraz ze skomunikowaniem portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach, otrzymał zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP PLK.

więcej ...

sobota, 29 lipca 2017

Program dla Śląska. Za pomysłami pójdą fundusze?

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzy Kwieciński na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach przedstawił rządowy „Program dla Śląska”.

więcej ...

piątek, 21 lipca 2017

Pieniądze na centra przesiadkowe i ekologiczneoświetlenie

159 mln zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoZarząd Województwa otrzymają projekty z Subregionu Centralnego związane z tworzeniem warunków dla niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz wymianą oświetlenia na mniej energochłonne.

więcej ...

sobota, 15 lipca 2017

Piknik Jurajski

W Ośrodku Wypoczynkowym Orle Gniazdo w Hucisku (Włodowice) odbył się Piknik Jurajski. Impreza została połączona z 10-leciem Kapeli Jurajskiej i konkursem piosenki patriotycznej.

sobota, 1 lipca 2017

poniedziałek, 19 czerwca 2017

poniedziałek, 22 maja 2017

XXXVIII sesja Sejmiku

Podczas dzisiejszej sesji radni wyrazili poparcie dla Karty Samorządności oraz Apelu Środowisk Samorządowych dotyczących obrony samorządności terytorialnej. Są one wyrazem zaniepokojenia i sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce. Więcej na temat apelu ...
Kolejna uchwała dotyczyła pomocy finansowej dla gmin na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP. (Lista gmin z dofinansowaniem)
W innej uchwale radni z aprobatą przyjęli działania władz centralnych mające na celu przywrócenie funkcji Odrzańskiej Drogi Wodnej i rozwijanie infrastruktury transportu rzecznego. Więcej ...

poniedziałek, 24 kwietnia 2017

XXXVII sesja Sejmiku

Podczas dzisiejszej sesji radni pozytywnie zaopiniowali powstanie metropolii. Ustawa Sejmu RP daje możliwość na zorganizowanie w ramach związku metropolitalnego zadań, które do tej pory były rozproszone. Związek będzie odpowiadał m.in. za politykę rozwojową, zagospodarowanie przestrzeni, drogi oraz transport publiczny. Mieszkańcy będą korzystać z jednego biletu komunikacji oraz sieci infrastruktury rowerowej. Początkowo metropolia powstanie na bazie 41 gmin, które łącznie zajmują powierzchnię ponad 2,5 tys. km kw. Teren ten zamieszkuje prawie 2,3 mln osób. więcej ...

Wzorem wielu rad gmin Sejmik Województwa Śląskiego pozytywnie zaopiniował ideę powstania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Specjalna komisja określi regulamin i zasady powoływania do tego nowego podmiotu. więcej ...

Sejmik przyjął Plan gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016-202 Dokument stawia na selektywną zbiórkę u źródła, rozwój Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz gospodarkę tzw. obiegów zamkniętych. Plan zawiera także harmonogram, określenie podmiotów odpowiedzialnych i sposobu finansowania zadań wynikających z przyjętych kierunków działań. Wskazuje regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.
Zawiera także plan zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska. Warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji dotyczących odpadów komunalnych ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest ujęcie ich w planie inwestycyjnym. więcej ...

czwartek, 20 kwietnia 2017

Standardy rowerowe

Zasady te mają uporządkować zarządzanie powstającej infrastruktury rowerowej oraz wskazać część gotowych rozwiązań do wykorzystania w pracach projektowych i w terenie. Będą one obowiązywać samorząd województwa i jego jednostki organizacyjne, m.in. Zarząd Dróg Wojewódzkich. Mają służyć też wszystkim gminom i powiatom jako wytyczne na wszystkich etapach projektowania i wykonywania infrastruktury rowerowej.  Więcej ...


piątek, 7 kwietnia 2017

XXXVI sesja Sejmiku

Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmiku przyjęto uchwałę antysmogową. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego. Zgodnie z nimi od tego też czasu nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 proc.
sobota, 25 marca 2017

poniedziałek, 20 marca 2017

W programie "Optyka Polityka" w TVP3 Katowice

W programie dyskusja o projekcie podwyższenia opłat parkingowych, nowej ustawie o zgromadzeniach i zmianach w zarządzie województwa. http://www.katowice.tvp.pl/29575463/2003201


XXXV sesja Sejmiku


Radni sejmiku Województwa zadecydowali o przeznaczeniu wolnych środków z ubiegłego roku. To kwota ok. 84,2 mln zł. Będą większe wydatki na kulturę oraz drogi
Sejmik wyrazili sprzeciw wobec proponowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zmian w zakresie realizowania Programu które odbierają decyzyjność sejmikom wojewódzkim w zakresie wskazywania beneficjentów programu. Pismem z dnia 27 grudnia 2016 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało, że od 2017 roku nastąpi reorientacja instytucjonalna związana z dalszą realizacją Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej polegająca na pominięciu w strukturach samorządów wojewódzkich.
Radny Michał Gramatyka (PO) powołamy został na stanowisko wicemarszałka zastąpując Aleksandrę Skowronek (PO), która była członkiem Zarządu Województwa Śląskiego od marca 2014 roku.

czwartek, 23 lutego 2017

Konsultacje dotyczące rewitalizacji linii kolejowej do Pyrzowic

Dzisiaj w Zawierciu odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące rewitalizacji i odbudowy częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie. Planowana inwestycja połączy nasz region z lotniskiem Katowice-Pyrzowice.
czwartek, 9 lutego 2017

Dofinansowanie środkami UE dla przedsiębiorców

Do końca lutego 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie innowacyjnych przedsięwzięć w ramach konkursu „Innowacje w MŚP”.
Pula do rozdysponowania wynosi 194 mln złotych, a wysokość udzielanego wsparcia sięga 50 proc. kosztów kwalifikowalnych. Przedsiębiorcy z województwa śląskiego mają szansę na dofinansowanie przedsięwzięć wprowadzających na rynek nowy produkt bądź usługę, dzięki czemu podniosą konkurencyjność swojej firmy.

wtorek, 7 lutego 2017

czwartek, 5 stycznia 2017

Cztery dodatkowe pociągi

Koleje Śląskie skorzystają z prawa opcji zakupu które przewiduje umowa zawarta w październiku ubiegłego roku.Zamówienie obejmuje trzy pojazdy 2-członowe o łącznej wartości ok. 35 mln zł brutto oraz jeden pojazd 3-członowy za ok. 13,5 mln zł.