czwartek, 24 sierpnia 2017

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Proponowany porządek posiedzenia: 
  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
  2. Polityka Samorządu Województwa Śląskiego w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzającą tzw. sieć szpitali.
  3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie: · udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom Województwa Śląskiego w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Województwie Śląskim w 2017 roku (druk V/628), · oceny sytuacji na rynku pracy Województwa Śląskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2016 roku (druk V/632), · zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030 (druk V/634).
  4. Sprawy różne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz