czwartek, 14 grudnia 2017

Rozwój terenów wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) przyczynia się do wzrostu poziomu jakości życia mieszkańców. Zorganizowana w Sali Sejmu Śląskiego konferencja przekazała korzystającym i przyszłym użytkownikom wiedzę dotyczącą PROW.

Samorząd Województwa Śląskiego wdraża w ramach Programu trzy główne działania. Pierwszym jest wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w zakresie działań przygotowawczych, współpracy z lokalną grupą działania oraz kosztów bieżących i aktywizacji, a także realizacji strategii rozwoju lokalnego. Przeznaczone środki to 40 929 190 euro

Po drugie, jest to wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (scalenia gruntów rolnych). Przeznaczona na ten cel kwota to 24 152 381 euro. Poprawi to struktury obszarowe gospodarstw, duży nacisk kładzie się również na zróżnicowanie produkcji rolnej i dostosowanie jej do potrzeb rynku.

Trzecie na liście są podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (w zakresie dróg lokalnych, targowisk czy gospodarki wodno-ściekowej), na co zostanie wydane 33 849 751 euro. Tutaj inwestycje kładą nacisk na rozwój infrastruktury technicznej.

Konferencja poruszyła też temat wysokiej emisji zanieczyszczeń oraz przybliżono zasady wprowadzonej niedawno uchwały antysmogowej. Problem zanieczyszczeń dotyczy również wsi, ponieważ głównym czynnikiem zatruwania powietrza są zanieczyszczenia wydobywające się z domowych kominów.

piątek, 8 grudnia 2017

Środki UE wspierają rozwój regionu

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO) 2014-2020 wybrano projekty o wartości 5,6 mld złotych. Na taką samą wartość opiewały wszystkie projekty dla RPO na lata 2007-2013.

W instytucjach, w których można złożyć projekt, czyli Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Śląskim Centrum Przedsiębiorczości oraz Wojewódzkim Urzędzie Pracy, zebrano do tej pory ponad 7 tysięcy wniosków o dofinansowanie. Wszystkie są oceniane na bieżąco, a już teraz Zarząd wybrał 2,6 tys. projektów. Ponad 1,7 tys. ma już podpisane umowy na wspomniane wcześniej 5,6 mld złotych.

Efektem realizacji projektów infrastrukturalnych, dla których zostały podpisane umowy, będzie, np. wybudowanie 160 km nowych sieci kanalizacyjnych, 39 km nowych dróg oraz zakup ponad 340 sztuk nowego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowych. W placówkach do wychowania przedszkolnego powstanie niemal 30 tysięcy miejsc.

Dzięki efektywnemu zarządzaniu i aktywności projektodawców, województwo może pochwalić się przekroczonym o 40% celem finansowym określonym przez Komisję Europejską na bieżący rok. Przekłada się to na dodatkowy okres na realizacje i rozliczenie projektów i programów, które zostały współfinansowane z Funduszy Europejskich (tzw. zasada N+3). W praktyce wygląda to tak, że fundusze przyznane w latach 2014-2020 będą możliwe do wykorzystania aż do 2023 roku.

poniedziałek, 4 grudnia 2017

Inwestycje w zdrowie

Trzy ostatnie lata to okres modernizacji, tworzenia nowych oddziałów i kampanii promujących zdrowie.

177 mln złotych - ta kwota w ciągu ostatnich 3 lat została przeznaczona na wsparcie śląskiej służby zdrowia. Z całej sumy, 7 mln zostało przeznaczone na programy zdrowotne i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pozostałe 170 mln to zaś pieniądze przeznaczone na inwestycje w wojewódzkie placówki ochrony zdrowia.

Ochrona zdrowia jest priorytetowym działaniem od początku obecnej kadencji. Inwestycje w sprzęt oraz budynki mają bezpośredni wpływ na jakość usług, jednak nie mniej ważne jest wsparcie dla osób potrzebujących szczególnej pomocy. Duży udział miały więc działania polegające na wsparciu programów profilaktycznych, kampanii promujących zdrowie, ale przede wszystkim osób, które znajdują pracę i zajęcie w zakładach aktywności zawodowej.

Wśród inwestycji możemy wymienić m.in.: zakup systemu neuronawigacji chirurgicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu (1,5 mln zł), utworzenie Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu (10 mln zł) czy modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie (między innymi oddziału obserwacyjno-zakaźnego, Oddziału Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii).

Warto też wspomnieć, że nasze województwo to krajowy lider w dziedzinie liczby nadzorowanych zakładów aktywności zawodowej oraz ilości zatrudnionych w nich ludzi. 3 z 13 obecnie działających zakładów powstało w ciągu ostatnich trzech lat, a w sumie zatrudniają one 590 osób z niepełnosprawnością.


sobota, 2 grudnia 2017

#PlatformaWybiera

Dziś w całym kraju odbywają się pierwsze wybory bezpośrednie do władz Platformy na szczeblu lokalnym i regionalnym. To jedyne takie bezpośrednie wybory wśród polskich partii politycznych, gdzie głosują wszyscy członkowie.