poniedziałek, 27 sierpnia 2018

LVI sesja sejmiku

Apele do rządu RP w sprawie finansowania oświaty oraz jakości węgla to główne punkty dzisiejszej sesji.

W ciągu 3 lat rządów PiS kwota subwencji oświatowej zmniejszyła się o 17 milionów złotych, a konieczność wzrostu dopłat z budżetu województwa do subwencji oświatowej nigdy nie była aż tak wysoka. Efektem złego finansowania oświaty będzie zaprzepaszczenie wieloletniego dorobku nauczycieli i samorządów. Przerzucanie ciężarów finansowania edukacji na samorządy jest rozwiązaniem krótkowzrocznym i w dalszej perspektywie grozi polskiej szkole zapaścią.

W trosce o zdrowie mieszkańców w kolejnym apelu zwracamy się do Premiera RP i Ministra Energii o zmianę parametrów węgli w projekcie rozporządzenia dotyczącego wymagań jakościowych dla paliw stałych. Warunkiem skutecznej walki z niską emisją jest wymiana niesprawnych urządzeń oraz całkowite wycofanie z sektora komunalno-bytowego mułów i flotokoncentratów, miałów o najdrobniejszym uziarnieniu oraz węgla brunatnego. Mimo że na stosowne regulacje czekamy już dwa lata, to propozycje ministerstwa nadal nie dają takich gwarancji.

Relacja z obrad
Porządek obrad

czwartek, 23 sierpnia 2018

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów sejmiku

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia sejmiku

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Wykonanie planów finansowych jednostek służby zdrowia podległych Samorządowi Województwa za I półrocze 2018 roku wraz 
z informacją na temat bieżącej sytuacji jednostek.
4. Sprawy różne.