czwartek, 30 listopada 2017

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2. Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów z udziałem Przewodniczących pozostałych komisji w sprawie zgłaszanych wniosków dotyczących projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030 oraz projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2018 r.
3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok.
5. Sprawy różne.

środa, 29 listopada 2017

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok.
3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018–2030.
4. Omówienie propozycji tematów do Planu pracy Komisji na 2018 rok.
5. Sprawy różne

poniedziałek, 27 listopada 2017

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia.
4. Sprawy różne.

poniedziałek, 20 listopada 2017

XLVI sesja Sejmiku

Wśród przyjętych podczas dzisiejszej sesji uchwał znalazła się również uchwała określająca zasady i tryb wykonywania inicjatywy uchwałodawczej  mieszkańców Województwa Śląskiego, zgodnie z którą co najmniej 10 tys. mieszkańców  Województwa może przedłożyć projekt uchwały pod obrady Sejmiku Województwa Śląskiego.
Dopuszczenie inicjatywy grupy mieszkańców to kolejny krok w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i wzmocnienia lokalnej samorządności.
Porządek posiedzenia

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Proponowany porządek posiedzenia: 
 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 23.08.2017 r.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Statutu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością (druk V/715).
 4. Sprawy różne.

czwartek, 16 listopada 2017

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów

Proponowany porządek posiedzenia: 
 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego. 
 3. Prezentacja projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030. 
 4. Prezentacja projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok.
 5. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Proponowany porządek posiedzenia: 
 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego: • w sprawie przyjęcia Programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 (druk V/716), • w sprawie zmiany uchwały nr V/25/16/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do realizacji robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizacja których przekracza 1 rok budżetowy (druk V/717).
 3. Sprawy różne.